Informacja o ochronie danych osobowych

„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 8, kod pocztowy 00-020 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

• realizacji obowiązków „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

• ochrony praw „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

• w celu zabezpieczenia należnych „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o (marketing bezpośredni),

• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. podmiotom, z którymi „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o przewidzianych prawem, ochrony praw „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o,

2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o., pod adresem: Warszawa (00-020), ul. Chmielna 8, tel. +48 22 826-60-31 lub pod adresem e-mail: spolka@cepelia.pl. W przypadku kontaktu mailowego prosimy w tytule wpisać „ochrona danych osobowych”.

 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dowiedz się więcej