CEPELIA

Wydarzenia

Regulamin

Konkursu „PAMIĄTKA Z POLSKI”

Patronat Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Fundacji „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło z dnia 20 lipca 2009.

§ 1.

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

1. Organizatorem Konkursu „Pamiątka z Polski” jest Fundacja „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło, zwana dalej „Fundacją”.

2. Przy organizacji Konkursu Fundacja współpracuje z:

1) Polską Organizacją Turystyczną,
2) Państwowym Muzeum Etnograficznym,
3) Stowarzyszeniem Twórców Ludowych,
4) Związkiem Polskich Artystów Plastyków,
5) Samorządem Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

II. CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

1. Celem Konkursu jest pozyskanie nowych, ciekawych, dobrych wzorów pamiątkarskich (gotowe wyroby) stanowiących symboliczną „Pamiątkę z Polski”.
2. Ideą Konkursu jest twórcze podejście do polskiego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z aktualnymi trendami i tendencjami wzornictwa
i sztuki użytkowej.
3. Pamiątka powinna łączyć w sobie tradycyjne elementy i wzory polskiej kultury z współczesną formą.

§ 3.

1. Konkurs obejmuje dwie kategorie:

1) Tradycja – pamiątka czerpiąca z bogactwa kultury polskiej,
2) Inspiracja – pamiątka odpowiadająca na aktualne trendy i tendencje współczesnego wzornictwa przemysłowego.

2. Wzory pamiątkarskie powinny:

1) promować Polskę,
2) nawiązywać do bogactwa i tradycji polskiej kultury,
3) wzbudzać zainteresowanie kulturą polską,
4) mieć niepowtarzalny charakter, być funkcjonalne i niewielkie gabarytowo,
5) umożliwiać podjęcie produkcji masowej.

§ 4.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do wszystkich środowisk twórczych.

2. Konkurs trwa od 1 września 2009 r. do 31 października 2009 r.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1) zapoznały się z regulaminem Konkursu:
a) regulamin można pobrać ze strony internetowej Organizatora Konkursu: www.cepelia.pl,
b) złożenie prac konkursowych jest traktowane jako oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowanie jego postanowień,
2) nadesłały prace konkursowe przygotowane zgodnie z Regulaminem,
3) dostarczyły zgłoszenie do Konkursu stanowiące załącznik do Regulaminu,
4) wszystkie prace zgłoszone przez jednego autora do Konkursu muszą być oznaczone tym samym godłem,
5) każdy z uczestników może złożyć nie więcej niż 3 prace.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, członkowie jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
5. Zgłoszenie do Konkursu umieszcza się w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.
6. Prace konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub nadesłane po upływie terminu określonego
w § 4 ust. 2 zostaną odrzucone. Umieszczenie w pracy konkursowej informacji mogącej ujawnić jej autora skutkuje odrzuceniem pracy.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 5.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Prace konkursowe należy składać pod adresem: Fundacja ”CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 8,
w dniach: poniedziałek – piątek, w godzinach 9.00-15.00.
2. Informacji o Konkursie udziela Pani Anna Filipowicz-Mróz – Sekretarz Konkursu (tel. 022/826-60-31 wew. 142) oraz Pani Marta Godlewska-Goska (tel. 0 784 241 099).
3. Prace należy składać w okresie trwania Konkursu (1.09-31.10.2009)

§ 6.

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Prace oceniane będą pod kątem:

1) oryginalności wzoru i jego walorów estetycznych,
2) atrakcyjności formy,
3) zgodności z oczekiwaniami organizatora wymienionymi w § 2.

§ 7.

VI. JURY:

Prace zgłoszone na Konkurs oceni Jury powołane przez Organizatora Konkursu w składzie:

1. Jerzy Biernat – Związek Polskich Artystów Plastyków,
2. Adam Czyżewski – Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
3. Anna Filipowicz-Mróz – Fundacja „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło,
4. Bożena Głowacz – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
5. Adam Mikołajczyk – Brief for Poland,
6. Cezary Molski – Polska Organizacja Turystyczna.

§ 8.

VII. NAGRODY:

1. Jury dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w § 6, i wskazuje laureatów nagród.

2. Ustanawia się nagrody:
I nagroda 15.000 zł,
II nagroda 9.000 zł,
III nagroda 5.000 zł.

3. Jury może również przyznać wyróżnienia oraz nagrody specjalne, ufundowane przez innych sponsorów.

4. Z przebiegu Konkursu Jury sporządza protokół zawierający:
1) listę laureatów,
2) rodzaje przyznanych nagród.

5. Jury dokonuje wyboru prac na wystawę pokonkursową.

§ 9.

1. 1) Złożenie pracy na Konkurs jest traktowane jako zgoda składających prace na przeniesienie na organizatora autorskich praw majątkowych do wykorzystania zwycięskich projektów na wszystkich polach eksploatacji ,zarówno znanych w dacie przejścia autorskich praw majątkowych, jak i mogących powstać później, za zapłatą kwoty nagrody wymienionej w ust. 1 w związku z ust. 4.
2) Momentem przejścia autorskich praw majątkowych na organizatora jest moment złożenia przez organizatora w banku dyspozycji przelania kwoty nagród.
3) Z kwot nagród określonych w § 8 ust. 2 zostaną potrącone obciążenia publiczno prawne.
4) Przyznane nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia Konkursu bez przyznania jednej lub więcej z nagród wymienionych w § 7 ust. 2,
lub innego podziału kwoty nagród.
3. Decyzja Jury w zakresie oceny prac konkursowych jest ostateczna, a uczestnikom Konkursu nie przysługuje od niej prawo odwołania.

§ 10.

VIII. HARMONOGRAM KONKURSU:

Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

1) 1 września 2009 r. – ogłoszenie Konkursu,
2) 31 października 2009 r. – zakończenie przyjmowania prac,
3) 4 listopada 2009 r. – obrady Jury,
4) 9 listopada 2009 r. – ogłoszenie wyników Konkursu na stronie organizatora,
5) 18 listopada – wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w Państwowym Muzeum Etnograficznym – Warszawa, ul. Kredytowa 1.

§ 11.

IX. ORGANIZACJA KONKURSU:

1. Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Fundacji „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 8.
2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu. Pytania należy zadawać pisemnie na adres Sekretariatu Konkursu, lub drogą elektroniczną na adres fundacja@cepelia.pl.
3. Pytania należy przesłać najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.

§ 12.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) usługi poczty oraz poczty elektronicznej, z których będą korzystać uczestnicy Konkursu,
2) szkody w mieniu uczestników spowodowane podaniem przez nich błędnych lub nieaktualnych danych.
2. 1) Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub odwołania Konkursu, bez podania przyczyn odwołania.
2) w przypadku określonym w pkt. 1 organizator zawiadomi o tym na stronie internetowej www.cepelia.pl

Załączniki: Karta zgłoszenia konkursowego

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach na stronie.

CZY WIESZ ŻE?

W latach 50-tych cepeliowska spółdzielnia „Brąz Dekoracyjny” zrekonstruowała, zniszczony w czasie II wojny światowej, pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Pomnik został zaprojektowany na początku XX wieku przez Wacława Szymanowskiego. Nowy pomnik został odsłonięty w 1958 roku

KONTAKT

Fundacja “CEPELIA” - Polska Sztuka i Rękodzieło
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa
tel. (022) 826-60-31, fax. (022) 826-48-54

e-mail: fundacja@cepelia.pl